Ship to Gaza uppmanar Sveriges regering att protestera mot Israels piratdåd och blockadpolitik

Pressmeddelande Skapad 26/10 2012 kl 23:00
 

Nedanstående brev skickades idag fredag 26 oktober 2012 från Ship to Gaza till Sveriges Utrikesminister Carl Bildt:
Ett brev med motsvarande innehåll har också sänts till EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton. 

Israels regering har ännu en gång handlat i strid mot internationell rätt. Bordningen av det finskflaggade segelfartyget s/v Estelle ägde rum på internationellt vatten. Fartyget fördes med tvång till den israeliska hamnstaden Ashdod. Besättning och passagerare utsattes för våld, tillfångatogs och tvingades genomgå pressande förhör av den israeliska säkerhetstjänsten, anklagade för att illegalt ha tagit sig in i Israel.

Vi uppskattar de insatser den svenska representationen i Israel vidtog för att de tillfångatagna skulle frisläppas och den hjälp de fick att lämna Israel. Vi har också med tillfredsställelse noterat att den svenska och finska representationen i Israel protesterat mot att Israel i strid med Wienkonventionen under lång tid förvägrat dem möjlighet att träffa de tillfångatagna medborgarna.

Men vi anser att det åvilar den svenska regeringen att offentligt uppmärksamma världssamfundet på de brott som Israel begått, och fortlöpande begår i och med den kollektiva bestraffningen av Gazas hela befolkning, och kräver att den israeliska regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att återlämna det kapade segelfartyget, dess last, dess sjukvårdsutrustning och medicinförråd, och besättningens och passagerarnas personliga tillhörigheter som stals i samband med bordningen och fängslandet på israeliskt territorium. 

Vi anser därför att den svenska regeringen bör protestera mot:

     .att den israeliska marinen bordade och kapade fartyget på internationellt vatten,

     .att den israeliska marinen använde oproportionerligt fysiskt övervåld mot besättning och passagerare, bland annat användning av el-pistoler mot minst tretton personer, däribland flera parlamentsledamöter,

     .att den israeliska marinen rev ner den finska flaggan från fartyget och ersatte den med den israeliska,

     .att s/v Estelle under tvång och med våld fördes från internationellt vatten till israeliskt territorium,

     .att samtliga ombordvarande på s/v Estelle fängslades och utsattes för pressande förhör, hot och förnedrande behandling, bland annat i form av upprepade kroppsvisitationer,

     .att passagerare och besättning anklagades för att illegalt ha tagit sig in på israeliskt territorium.

Vi förutsätter att den svenska regeringen kräver att den israeliska regeringen omedelbart återlämnar fartyget s/v Estelle till ägaren, det svenskägda och finskregistrerade aktiebolaget Northern Breeze OY i det skick fartyget befann sig före kapningen, och utan dröjsmål återlämnar alla personliga tillhörigheter, mobiltelefoner, kameror, datorer etc. som beslagtogs från passagerarna och besättningen.

Vi förutsätter också att den svenska regeringen bevakar att den last för vilken Ship to Gaza har Bill of lading (41 ton cement) inte får lossas utan medgivande från ägarna.

Under den israeliska säkerhetstjänstens förhör framkom att de kände till uppgifter om de tillfångatagna och förhållanden som tyder på att det förekommit olovlig underrättelseverksamhet från den israeliska statens sida, alternativt att den svenska säkerhetspolisen har lämnat över information till sina israeliska kollegor. Oavsett vilket måste detta betraktas som mycket allvarliga handlingar riktade mot svenska medborgare och vi förutsätter att regeringen vidtar de åtgärder som krävs för att klarlägga hur och/eller varifrån israelerna inhämtat sin information och ställa de ansvariga till svars.

EU, den svenska regeringen och vi i Ship to Gaza är överens om att den israeliska blockaden mot Gaza måste brytas. Men det är uppenbart att ord inte hjälper. Vår aktion sätter därför inte bara fingret på Israels blockad av Gaza, utan också på att EU:s och regeringens politik i frågan har visat sig otillräcklig. Så länge inte EU eller nationella regeringar sätter sådan press på den israeliska regeringen att blockaden upphör, blir passiviteten i praktiken ett accepterande av att 1,6 miljoner invånare i Gaza ska fortsätta att leva i ett fängelse, beroende av det bistånd det internationella samfundet tillhandahåller.

Vid nästa veckas sammanträde med de nordiska utrikesministrarna i Helsingfors står Mellanöstern på dagordningen. Det är ett utmärkt tillfälle för de nordiska utrikesministrarna, och särskilt då utrikesministrarna i Sverige, Finland och Norge, att avisera konkreta åtgärder mot blockaden, protestera mot piratdådet mot s/v Estelle och kräva att Israel återlämnar fartyget och alla personliga tillhörigheter till besättning och passagerare.

Det är också ett utmärkt tillfälle att visa att de nordiska länderna behandlar alla utifrån samma måttstock; mot pirater utanför Somalias kust sänder EU och Sverige marina styrkor. Är EU och Sverige berett att skydda sjöfarten i Medelhavet mot den israeliska statens piratdåd?

Stockholm 26 oktober 2012

För Ship to Gaza Sverige

Dror Feiler  

Mattias Gardell  

Ann Ighe  

Victoria Strand