Stadgar

Denna stadga antogs först den 31 mars 2012 samt på det extra årsmötet den 26 maj 2013.

§ 1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Ship To to Gaza.

§ 2. FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH PLATTFORM

SYFTE

Ship to Gaza är ett initiativ för praktiskt solidaritet med den Palestinska befolkningen i Gaza. Vi avser att bryta den olagliga blockaden av Gaza genom att sända fartyg med efterfrågade förnödenheter till Gaza. I Gaza administreras mottagandet av partipolitiskt oberoende organisationer.

PLATTF​ORM

Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Ship to Gaza utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär kris i Gaza.

Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla fartyg med humanitärt bistånd till Gaza. I Gaza kommer biståndet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.

Ship to Gaza förutsätter att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationellt vatten, samt att varje stat garanterar fartyg och passagerare fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden.

§ 4. MEDLEMSKAP

Föreningen är öppen för individer och organisationer som stöder Ship to Gazas syfte och plattform. Medlem är den som ställer sig bakom Ship to Gazas plattform och stadgar samt har inbetalt den av årsmötet fastställd medlemsavgift. Styrgruppen får neka medlemskap men detta skall i så fall underställas medlemsmötet för avgörande.

Medlemskapet gäller från datumet då medlemsavgiften mottagits av Ship to Gaza fram till sista december innevarande kalenderårårets slut. Då medlemsavgiften betalas efter den 1 november är medlemskapet giltigt även för hela nästkommande kalenderår.

§ 5. UTESLUTNING AV MEDLEM

Medlem som motverkar föreningen Ship to Gazas syfte eller plattform kan bli utesluten av styrgruppen eller av medlemsmötet. I de fall då medlem uteslutits av styrgruppen underställs beslutet medlemsmötet för avgörande.

§ 6. FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR OCH EKONOMI

Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår. Verksamheten finansieras främst genom medlemsavgifter, insamlingar, evenemang, försäljning och donationer.

Föreningens räkenskaper och styrelsens protokoll lämnas till revisor senast sex veckor före årsmötet. Revisionen skall vara avslutad inom tre veckor från mottagandet.

§ 7. MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte är föreningens efter årsmötet högsta beslutande organ. Det sammankallas efter beslut av styrgruppen minst två gånger per år, eller efter begäran av minst en tredjedel av föreningens medlemmar.

§ 8. ÅRSMÖTET

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas årligen, före mars månads utgång. Extra årsmöte ska hållas om styrgruppen eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär.

Kallelse till årsmötet ska utgå senast tre veckor före årsmötet. Med kallelsen ska bifogas föredragningslista och övriga handlingar (verksamhetsberättelse, förslag till dagordning, motioner, styrelsens förslag samt valberedningens förslag).

Varje medlem äger rätt att till årsmötet insända motioner senast den 1 februari. Motioner ska behandlas av styrgruppen före årsmötet.

Valberedningen består av tre personer. Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå val av föreningsordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare samt revisor. Valberedningens förslag ska bifogas övriga årsmöteshandlingar.

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • Val av mötes-ordförande, sekreterare och justerare.

 • Fastställande av röstlängd.

 • Fråga om stadgeenlig kallelse till årsmötet.

 • Fastställande av dagordning.

 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaperna och revisorns berättelse.

 • Fråga om ansvarsfrihet.

 • Behandling av förslag från styrelsen, och inkomna motioner.

 • Fastställande av a) verksamhetsplan, b) medlemsavgift och c) budget

 • Val av styrgruppsordförande.

 • Val av styrgruppsledamöter.

 • Val av revisor.

 • Val av valberedning.

 • Avslutning av årsmötet.

§ 9. STYRGRUPPEN

Styrgruppen är föreningens verkställande organ och har rätt att fatta beslut i enlighet med de riktlinjer för föreningens verksamhet som fattas beslutas av årsmötet och medlemsmöten. Mellan medlemsmöten ansvarar styrgruppen för den löpande verksamheten. Dess mandattid löper fram till nästkommande årsmöte.

Styrgruppen kan göra uttalanden, fatta beslut och utforma skrivelser för föreningen inom ramen för stadgarna och den policy som fastställs av årsmötet och medlemsmöte.

Styrgruppen har rätt att bilda regionala och lokala -grupper eller arbetsgrupper.

Styrgruppen består av minst fem ledamöter som väljs vid årsmötet och konstituerar sig själv med lämpliga ansvarsfunktioner. Styrgruppen är beslutsmässig då en majoritet av ledamöter samlats till styrgruppsmöte.

Föreningen firma tecknas av tre personer som utses av styrgruppen.

§ 10. LOKALGRUPPER

Föreningen organiseras över landet i form av med hjälp av lokalgrupper.

Lokalgruppernas uppgift är framför allt att genom aktioner och opinionsbildning verka i föreningens anda. Lokalgruppens namn skall vara Ship to Gaza samt orten eller regionens namn.

Lokalgrupp bildas när minst tre betalande medlemmar bestämmer sig för att verka för Ship to Gaza på den lokala orten eller regionen.

Lokalgruppens verksamhet är underställt det medlems- och årsmöte och där emellan styrgruppens beslut. Lokalgruppen skall utse en kontaktperson som kontakt mellan lokalgruppen och styrgruppen.

Lokalgrupp kan när behov föreligger välja en lokalgrupp styrelse med uppgift att bereda genomföra lokala medlemsmöten.

§ 11. RÖSTNING

Alla medlemmar har rösträtt. Vid styrgruppens möten har varje ledamot en röst. Vid årsmöten har alla närvarande medlemmar rösträtt. Beslut kan tas av enkel majoritet av närvarande medlemmar när inget annat stadgas. Vid lika röstetal avgör ordföranden för mötet.

§ 12. ÄNDRING AV STADGAR ELLER UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN.

Beslut angående ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten. Bifall krävs med minst två tredjedelar av majoritet av de närvarande rösterna. Stadgeändring eller upplösning av föreningen skall framgå i kallelsen till mötet.

Vid upplösning skall alla förenings tillgångar skickas till Gaza genom den/de organisation/er som beslutas på det sista medlemsmötet